Shabbos Drashot

Here's a list of Rabbi Rudin's Video Drashot:     

5782

Parshas Nitzavim

Parshas Ki Savo

Parshas Ki Tzetzei

Parshas Shoftim

Parshas Re'eh

Parshas Eikev

Parshas Vaeschanan/Shabbos Nachamu

Parshas Devorim/Tisha B'Av

Parshas Matos/Masei

Parshas Pinchas

Parshas Balak

Parshas Chukas

Parshas Korach

Parshas Shlach

Parshas Beha'aloscha

Parshas Naso

Parshas Bamidbar/Shavuos

Parshas Bechukosia

Parshas Behar

Parshas Emor

Parshas Kedoshim

Parshas Acharei Mos 

Parshas Metzorah

Parshas Tazria 

Parshas Shmini

Parshas Tzav

Parshas Vayikra

Parshas Pekudei

Parshas Vayakel

Parshas Ki Sisa

Parshas Tetzaveh

Parshas Terumah

Parshas Mishpatim

Parshas Yisro

Parshas Beshalach 

Parshas Bo

Parshas Va'era

Parshas Shemos

Parshas Vayechi

Parshas Vayigash

Parshas Miketz/Chanukah

Parshas Vayeishev 

Parshas Vayishlach

Parshas Vayetzei

Parshas Toldos

Parshas Chayeh Sarah

Parshas Vayera

Parshas Lech Lecha

Parshas Noach

Parshas Bereishis

Parshas Hazinu

Parshas Vayelech

Parshas Nitzavim

5781

Parshas Ki Savo

Parshas Ki Seitzei

Parshas Shoftim

Parshas Re'eh

Parshas Eikev

Parshas Va'eschanan

Parshas Devarim/Tisha B'Av

Parshas Matos/Masei

Parshas Pinchas

Parshas Balak

Parshas Chukas

Parshas Korach

Parshas Shelach

Parshas Behaaloscha

Parshas Naso

Parshas Bamidbar/Shavuos

Parshas Behar/Bechukotai

Parshas Emor

Parshas Acharei-Mos/Kedoshim

Parshas Tazria Metzora

Parshas Shmini

Parshas Vayikra

Parshas Vayakhel-Pekudei/Hachodesh

Parshas Ki Sisa/Parah

Parshas Terumah/Zachor

Parshas Shekailm

Parshas Yisro

Parshas Beshalach

Parshas Bo

Parshas Va'era

Parshas Shemos

Parshas Vayechi

Parshas Vayigash-Asara B'Teves

Parshas Miketz

Parshas Vayeshev - Chanukah

Parshas Vayishlach

Parshas Vayetzei

Parshas Toldos 

Parshas Chayei Sarah

Parshas Lech Licha

Parshas Noach 

Parshas Bereishis 

Parshas Shemini Atzeres

 

5780

 

Parshas Nitzavim-Vayelech

Parshas Ki Savo

Parshas Ki Teitzei

Parshas Shoftim

Parshas Re'eh

Parshas Eikev

Parshas Vaeschanan/Shabbos Nachamu

Parshas Masei

Parshas Pinchas

Parshas Balak

Parshas Korach

Parshas Shelach

Parshas Emor

Parshas Behar-Bechukosai

Parshas Bamidbar

Parshas Naso

Parshas Kedoshim

Parshas Tzaria-Metzora

Parshas Vayakel Pekudei

Parshas Shmini 

 

 

  •